Hefei TNJ Chemical Industry Co.,Ltd.
บ้าน>> สังคมและเป็นพลเมือง

products list

สังคมการกุศลและบริจาค

2016-06-26

กองทุนสนับสนุนการศึกษาจากครอบครัวที่ยากจน

ให้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสาธารณะดี

TNJ บริจาคเงินสำหรับผู้สูงอายุและพื้นที่ประสบภัย

บริจาคเงินและอุปกรณ์ใช้สอยพื้นที่ภัยพิบัติ